Custom Search

Apr 24, 2008

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
(คนที่ 24 ของประเทศไทย)
กล่าวปาฐกถาในงาน
Home Coming Day
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เป็นรากฐานการสร้างสังคมไทยให้สู่สังคมที่ดีงาม
สันติ ยั่งยืนในอนาคต

รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์แนวแน่เพื่อฟื้นฟู คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับการบริหารราชการแผ่นดินในทุกภาคส่วน
รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการป้องกันการทุจริตในวงราชการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมและประชาชน
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารของส่วนราชการ
โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ กำหนดกลยุทธ์ สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ปัญหาทุจริตในบ้านเมืองและสังคมของเราที่ผ่านมาและประสบอยู่ในปัจจุบัน

เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะฟื้นฟู คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เราจำเป็นต้องตระหนักและจำเป็นต้องรู้ว่าคุณธรรมอะไรถูก อะไรผิด
ในการปฏิบัติงานต้องตั้งใจปฏิบัติ
เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญโดยการเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
เราทุกคนตระหนักดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูก
จากการปฏิบัติ การตั้งใจ ถ้าเราไม่ตั้งใจ เราก็จะมองข้าม
เราจะละเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก
ดยตั้งใจถือสมทาน คือ ยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลง
จึงเรียกได้ว่า เราตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง
แต่ตราบใดที่เราบอกว่าอะไรก็ได้
คงไม่ได้ตั้งใจที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นควรเริ่มต้นที่ตัวเรา ผู้นำทุกระดับ ทุกองค์การ
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการยึดถือปกครองบ้านเมือง

ในการยึดปฏิบัติเป็น รูปธรรมและต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย
หากทำโดยส่วนรวมก็ย่อมจะสำเร็จได้
แต่ถ้าหากเราอยู่ในกลุ่มของคนพาลก็ยากขึ้น
เพราะฉนั้นสังคมของเราก็ต้องให้เราช่วยกัน
จริยธรรม คือ หลักปฏิบัติที่ยึดถือว่าดี
คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักมาตราฐาน

เช่น การขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
สังคมก็จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ ต้องมีคุณธรรม
โดยผู้นำผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมให้กับรัฐและส่วนราชการ
ปัญหา คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารแผ่นดิน

ส่งผลต่อการพัฒนาโดยตรงของผู้ร่วมงาน
การบริหารจึงเน้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟู คุณธรรม จริยธรรม ระบบการเมืองที่มีคุณธรรม
จริยธรรมอย่างแท้จริง ให้ความสำคัญในการฝึกอบรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล
เรื่องการบริหารจัดการและเป็นการบริหารจัดการที่ดี สร้างสังคมที่ดีและเป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี
มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ มีความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีส่วนร่วมในการบริหาร
การแก้ไขไม่ให้มีการทุจริต จำเป็นต้องใช้ธรรมาภิบาล

การเคารพสิทธิเสรีภาพของรัฐ
ให้ความสำคัญธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง
ความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ

แนวทางสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเป็นธรรมแก่สังคมและให้ภาครัฐยึดหลักธรรม

ในการบริหาร รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิบัติราชการยึดหลักคุณธรรม
โดยมุ่งแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>บรรยายพิเศษ: คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
http://www.108acc.com/index.php?mo=3&art=91929