Custom Search

Apr 25, 2008

ยุทธศาสตร์กู้ชาติและเข็มทิศใหม่ เพื่อผ่าทางตันการเมืองไทย

[25 เม.ย. 51 - 16:52]
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ กล่าวผ่านเวทีปาฐกถา ทำนายว่าบ้านเมือง
จะเกิดอาเพศ 10 ประการ เชื่อปมปัญหา อยู่ที่หลง ‘ลัทธิรัฐธรรมนูญ’
มีกระบวนการ ล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า ซ่อนอยู่ แต่ยังให้เครดิตพปช. ว่าไม่ได้แก้รธน.
เพื่อตัวเอง เพราะรบ.มีอายุไม่น่าจะเกิน 8-9 เดือน เมื่อเวลา 13.30 น.
ที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 3 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี (คนที่ 22 ของประเทศไทย)
กล่าวปาฐกถา และบรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขา ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ในหัวข้อเรื่อง
“ ยุทธศาสตร์กู้ชาติและเข็มทิศใหม่ เพื่อผ่าทางตันการเมืองไทย ”
ทั้งนี้ เนื้อหาอาเพศ 10 ประการในเอกสารการบรรยายของพล.อ.ชวลิต ได้ระบุดังนี้ว่า
ประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
ขาดผู้นำทางความคิดที่ถูกต้อง จึงเกิดปรากฎการณ์ทางการเมืองที่วิปริตผิดเพศ
ที่เรียกว่า “อาเพศประเทศไทย 10 ประการ” คือ
1. การเมืองปัจจุบัน เป็นการเมืองเรื่องตัณหา ไม่ใช่การเมืองเรื่องคุณธรรม
2. พรรคการเมือง ทำเป็นการแต่การหาเสียงเลือกตั้ง แต่ทำการจัดตั้งประชาธิปไตยไม่เป็น
3. ส.ส. เป็นได้แต่ผู้แทนผลประโยชน์ของปัจเจกชน
แต่เป็นผู้แทนประโยชน์ของปวงชนไม่ได้
4. ทหาร ทำเป็นแต่รัฐประหาร แต่ทำการปฏิวัติไม่เป็น
5. นักเคลื่อนไหว ทำเป็นแต่ม็อบ (Mob) แต่ทำแมส (Mass) ไม่เป็น
6. นักวิชาการ คิดเป็นแต่รัฐธรรมนูญ แต่คิดเป็นลัทธิประชาธิปไตยไม่เป็น
7. ผู้นำ ซึ่งนำเป็นแต่ม็อบและองค์กร แต่ทำทางการเมือง ความคิดจิตวิญญาณไม่เป็น
8. รัฐบาล สร้างเป็นแต่รัฐธรรมนูญ แต่สร้างประชาธิปไตยไม่เป็น
9. สื่อมวลชน สะท้อนได้แต่ปรากฎการณ์ แต่สะท้อนธาตุแท้ไม่เป็น
10. รัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่เป็นนโยบาย แต่ไม่ทำหน้าที่เป็นกฎหมาย

โดยมีการสรุปว่า การเมืองในปัจจุบัน คือมีหลักการปกครองเป็นเผด็จการ
แต่มีรูปการปกครองเป็นประชาธิปไตย นั่นคือ ระบอบเผด็จการ
เพราะ อำนาจอธิปไตยในตอนนี้เป็นของคนส่วนน้อย
แต่มีระบบประชาธิปไตย ซึ่งในรูปของการปกครองแบบรัฐสภา
ซึ่งพรรคการเมืองของไทยก็ยังไม่มีความเป็นพรรคการเมืองจริง
เพราะเป็นพรรคของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถสร้างสถาบันที่ดีได้
ตรงกันข้ามกลับมีการกระชับอำนาจเผด็จการมากขึ้น
การที่ประเทศยังเกิดปัญหา เพราะทั้ง 2 ฝ่ายมัวแต่ทะเลาะกัน
ส่วน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (คนที่ 23 ของประเทศไทย)
ก็ตกเป็นเหยื่อว่าเป็นผู้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น
ส่วนการจะผ่าทางตันการเมืองไทยได้นั้น พล.อ.ชวลิต กล่าวว่า ต้องยึดหลักอริยมรรค
มีองค์ 8 ได้แก่
1.เห็นถูก 2.คิดถูก 3.พูดถูก 4.ทำถูก 5.เลี้ยงชีพถูก 6.เพียรถูก 7.สติถูก และ 8.สมาธิถูก

ภาพประกอบ : ชัย ราชวัตร