Custom Search

Oct 14, 2017

พระราชดำรัสสุดท้าย ในหลวง รัชกาลที่ 9


เผยแพร่
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรก
และนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้าย
ในรัชสมัยของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัส
แก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม
ในศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม
วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด
รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ
ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพร และไมตรีจิตทั้งนั้น
ด้วยใจจริงเช่นกัน
บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน
เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ
และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน
เพื่อประโยชน์ของชาติ
คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม
คือ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน
ให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็นตลอดไป”
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบนิรันดร์