Custom Search

Nov 30, 2020

'กรมพระศรีสวางควัฒน' เฝ้าฯรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะจิตรกรรม มศก.
ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/85524

30 พ.ย.63 - เวลา 11.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,579 คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในภาคบ่ายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ พระราชทานวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้า ร้องเพลงซานตาลูซีอา เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะ และเพลงกลิ่นจันทร์ สื่อความหมายถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งบูม เอส ยู ถวายด้วย


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปถวายแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมกันนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ เชิญช่อดอกไม้ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปถวายในโอกาสที่ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ที่มา http://www.silpakornalumni.su.ac.th/index.php/148-9


สมเด็จกรมพระศรีฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ม.ศิลปากร นำเสนอผลงานความผูกพันที่มีต่อ ร.9 ผ่านศิลปะ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานจบปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุดหลากลาย หลายชีวิต ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จ.นครราชสีมา


วันนี้ (28 ม.ค.63) เวลา 15.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่สาธารณชน ครั้งที่ 2 โดยเป็นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้าย เพื่อจบการศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กล่าวถวายรายงาน และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกคณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ และขอพระราชทานกราบทูลเชิญทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยศาสตราเกียรติพิษณุ ศุภนิมิตร ผู้แทนคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขอพระราชทานพระอนุญาตถามคำถาม 3 คำถาม

“ สำหรับคำถามที่ใช้ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3 ข้อ ดังนี้
1.การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับงานศิลปะ มีข้อดีหรือไม่อย่างไร

2.แนวความคิดของพระองค์เกี่ยวกับเสือเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้ว แต่ในครั้งนี้ มีการนำสัตว์มีปีกมาสร้างสรรค์ผลงาน ทรงสื่อความหมายอย่างไร

3.เทคนิคที่ทรงนำมาใช้ในงานศิลปะครั้งนี้ สามาถพัฒนาต่อไปได้อีกหรือไม่” ศาสตราเกียรติพิษณุ กล่าว

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิทยานิพนธ์ ตามลำดับ

คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอบแล้วเสร็จ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการลงมติผ่านเป็นเอกฉันท์ คะแนนระดับดีมาก

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิทยานิพนธ์ ตามลำดับ

คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอบแล้วเสร็จ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการลงมติผ่านเป็นเอกฉันท์ คะแนนระดับดีมาก

นอกจากนั้น ลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตใต้สำนึกตามบริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงคุ้นเคย ผ่านลายเส้นที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษที่แสดงถึงความแม่นยำ เด็ดเดี่ยว เคลื่อนไหว มีชีวิต มีลมหายใจ มีจิตวิญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่

โดยรูปแบบของงานศิลปะเป็นกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับคุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจโดยไม่ยึดติดหรือใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใด ๆ แต่ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในใจจิตใจใต้สำนึก ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ หรือนาอีฟอาร์ต (Naive Art) โดยทรงทำการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้คือ อองรี รุสโซ จิตรกรชาวฝรั่งเศส และยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

จากนั้น ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวายสูจิบัตร ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายรายงานการจัดแสดงนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ถัดมา นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มของผลงานตามเนื้อหาสาระ ได้แก่

กลุ่มที่ 1  อัตลักษณ์ของเสือ
กลุ่มที่ 2  เสือกับธรรมชาติการจัดวาง
กลุ่มที่ 3  เสือกับลายเส้นและภาพขาว-ดำ
กลุ่มที่ 4  เสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 5  เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์
กลุ่มที่ 6  เสือ ดอกไม้ และ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
กลุ่มที่ 7 นกฮูกกับสัตว์มีปีก
กลุ่มที่ 8 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์
กลุ่มที่ 9 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด หลากลาย หลายชีวิต 2 (Various Patterns; Diversity of Life 2) ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อัตราค่าเข้าชม คนละ 150 บาท พร้อมรับแก้วเซรามิคเป็นที่ระลึก นำเงินรายได้มอบให้มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ยิ่งกว่าพี่ก้อง~ป๋อง กพล “นูโวคนที่ 7”!!! | #คุยให้เด็กมันฟัง

https://th-th.facebook.com/nanake555/


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 


กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร


๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยทรงเป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 และทรงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนิทรรศการ "หลากลาย หลายชีวิต" ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงที่หอศิลป์พิมานทิพย์ พระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน, พระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลนักวิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 3 คน, พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษา ประเภทรางวัลเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 28 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 4,585 คน
ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความรู้ที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมานั้น เป็นทั้งพื้นฐานอันมั่นคง และเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแต่ละคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เป็นสำคัญ ผู้ใดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ความรู้ของผู้นั้นก็มีคุณค่า แต่ผู้ใดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดโทษเสียหายความรู้ที่มีอยู่ก็ย่อมไร้ค่าไป บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้สูง หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่หากนำไปใช้ในทางตรงข้าม ก็จะเป็นโทษเสียหายมากเช่นเดียวกัน จึงขอให้ทุกคนตั้งตัว ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะใช้ความรู้ของตนอย่างมีคุณค่า โดยนำไปใช้ประกอบกิจการงานที่สุจริต ด้วยวิธีการที่ดี ที่ถูกต้องให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งานที่ปฏิบัติ และแก่ประเทศชาติของเรา"

Nov 25, 2020

25 พฤศจิกายน – วันวชิราวุธ หรือ วันวชิราวุธานุสรณ์ (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6 


เรื่องจาก

คนรักเชียงใหม่ (Chiang Mai Club)


วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี หรือเดิมเรียกันว่า วันวชิราวุธานุสรณ์

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ในลำดับที่ ๖ แห่งบรมราชจักรีวงศ์

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๔

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ ๒

ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี)

ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อทรงพระชนมายุได้ ๘ พรรษา

ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี”

ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

Nov 24, 2020

ดี้ นิติพงษ์ สุดปีติ ในหลวง ตรัส ขอบใจมากนะ - เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอให้แต่งเพลง

ภาพจาก Instagram noksinjai

ภาพจาก Instagram noksinjai

ภาพจาก Instagram topdaraneenute

ภาพจาก Instagram topdaraneenute

ดี้ นิติพงษ์ เล่าวินาทีสุดปีติเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง รัชกาลที่ 10
ตรัส ขอบใจมากนะ พระราชินี ทรงจำได้ ขณะที่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ทรงขอให้แต่งเพลงให้เสด็จพ่อ และเซลฟี่ด้วย


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้โพสต์เล่าเรื่องราวสุดปีติ

ขณะเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ระบุว่า "เมื่อวานนี้...ฉันได้มานั่งอยู่แถวหน้าอีกครั้ง

เพื่อจะรอเข้าเฝ้าในหลวง พระราชินี พระเจ้าลูกเธอฯ เช่นเดิม

หากแต่เปลี่ยนแผ่นดินไปตามวันเวลา...บรรยากาศก็ต่างไปโดยสิ้นเชิง

จุดที่ฉันนั่ง อยู่ในเขตพระราชวังชั้นนอก อยู่หัวมุมถนนเยื้องกับศาลาสหทัยสมาคม ที่มาพร้อม ๆ กัน

ก็มีแม่เดือน ไปรมา รัชตะ แม่ท็อป ดารณีนุช พร้อมทั้งมิตรสหายจำนวนหนึ่ง.. พี่น้องที่รอเฝ้ารับเสด็จ

เห็นพวกเราเข้าก็จำได้ ก็เริ่มขอเข้ามาถ่ายรูปด้วย เอาธงชาติผืนเล็ก ๆ มาให้โบกไปมา

ใบหน้าแต่ละคนถึงจะมีหน้ากากอนามัยปิดอยู่ แต่ก็รู้ว่ายิ้มกันทุกคน...สักพัก

แม่นก สินจัย ก็มาถึง มานั่งข้าง ๆ ฉัน...คราวนี้แฟน ๆ ก็ยิ่งเข้ามาถ่ายรูปกันใหญ่

จนฉันเริ่มชำเลืองดูว่า เจ้าหน้าที่วังเขาจะดุเอาไหม...อาจารย์เสรี วงษ์มณฑา ก็มาถึงไล่เลี่ยกัน

ฉันรู้สึกเหมือนรู้จักอาจารย์มานาน แต่ที่จริง เราไม่เคยพบกันมาก่อนเลย  ฉันก็ยกมือไหว้แนะนำตัว...

เวลาผ่านไปสองชั่วโมง...ฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกมาแต่กลางวัน เจ้าหน้าที่วังเอาขนม น้ำดื่ม มาแจก รวมถึง

เสื้อกันฝนพระราชทานด้วย...พุทโธ่ ทูลกระหม่อมแก้วเจ้าขา...ห่วงแม้ราษฎรจะเปียก

ลมพัดโชย...ฝนไม่ตก ฟ้าสวย...เป็นสีพื้นใหักับยอดเจดีย์ และราชมณเฑียรสีทอง...งามจับใจ

แล้วก็มีเสียงอื้ออึงมาจากแถวหน้าประตูวิเศษไชยศรี..."ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ"

รถพระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาอย่างช้า ๆ....เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง...ประกอบกับเสียงธงสะบัด

ฉันเตรียมว่าจะถ่ายคลิป ว่าจะร้องทรงพระเจริญให้ดัง ๆ...เหมือนทุกคน

แต่สัญชาตญาณเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว...ทำให้ทำได้แค่มองพระพักตร์ได้นิดเดียวก็ต้องก้มลงกราบแล้ว....

พอเสด็จเข้าไปประกอบพระราชพิธีในโบสถ์ใหญ่....พสกนิกรก็ลัลล้า

ถ่ายรูปร่วมกันสนุกสนาน...แล้วเจ้าหน้าที่วังก็มากระซิบให้กลับเข้าที่

ใส่หน้ากากอนามัย...เสียงทรงพระเจริญ...เริ่มดังมาจากในวัดพระแก้ว....มองเห็นพระกลดแต่ไกล...

ทุกคนตื่นเต้นกันมาก ลืมหายใจ...เสียงทรงพระเจริญอื้ออึง...มหาดเล็กเดินตบเท้า สื่อมวลชนพรั่งพรู....

รู้ตัวอีกที....ฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ก็ทรงมานั่งยอง ๆ อยู่ตรงหน้า.. จะเร็วอะไรปานสายฟ้าขนาดนั้น

ทรงจำแม่นกกับฉันได้ขนาดใส่หน้ากากอยู่ยังทำอะไรไม่ถูก...ในหลวงกับพระราชินีก็มาประทับอยู่ตรงหน้า...

ท่ามกลางเสียงอื้ออึงทรงพระเจริญ... ได้ยินเสียงพระราชินีรับสั่งกับในหลวงพร้อมผายพระหัตถ์มาที่ฉัน...

"นี่...คุณดี้ นิติพงษ์" ในหลวงรับสั่งอะไรบ้างก็ได้ยินไม่ชัด...จับได้เลา ๆ ว่า

"อ้อ นก สินจัย อ้อ ดี้ นิติพงษ์...ขอบใจมากนะ..."

พยายามมองท่าน พยายามฟังฝ่าเสียงอื้ออึง....จนลืมแม้จะกราบพระบาท

"แต่งเพลงให้ทูลหม่อมพ่อหน่อยสิ..."

เสียงเจ้าหญิงแหลมชัดดี...ถึงได้ยิน

"รับด้วยเกล้า......" แล้วก็เสด็จผ่านไป....ใจฉันนึกอยู่อย่างเดียวว่า....

นี่เรานั่งเฉย ๆ ยังรู้สึกเหนื่อย....

นี่ได้ยินว่าท่านจะทรงพระดำเนินไปถึงหน้าศาลฎีกาเลยหรือ....คิดอยู่เพลิน ๆ....

เจ้าหญิงสายฟ้าแลบพุ่งกลับมาหาพวกเรา...เหมือนทรงนึกขึ้นได้ว่า

อยากเซลฟี่ด้วย..ทรงขอมือถือจากพวกเราคนหนึ่ง....แล้วทรงถ่ายเซลฟี่พวกเรา....

แล้วก็ทรงหยิบมือถือของพระองค์เอง มาถ่ายรูปพวกเราอีก....ว่องไวจนคนแก่ตาเหลือก.......

ฉลองพระองค์และฉลองพระบาท ไม่น่าจะคล่องได้ขนาดนั้น....โล่งใจที่ไม่ทรงคะมำ....

เสร็จแล้วก็ทรงโบกมือแล้วรับสั่งอะไรฟังไม่ทัน....ด้วยความอื้ออึง...

แต่จับความได้ตอนท้ายว่า....

"ถ่ายรูปไม่ใส่แมสก์ได้ไม่ผิดแล้วนะ...ไม่เหมือนกับตอนรับปริญญานะ...."

ภาพจาก Instagram topdaraneenute

ภาพจาก Instagram topdaraneenute

ภาพจาก Instagram topdaraneenute
Nov 22, 2020

ANDY WARHOL: POP ART @Art Gallery Rivercity Bangkok


Description


An exhibition of 128 original artworks and memorabilia by the pop art icon of the 20th century

ANDY WARHOL: POP ART showcases four categories of works: Self-Portraits and Photos; Celebrity Portraits; Magazine and Album Covers; and, Silk Prints. Portraits include Andy Warhol and Salvador Dali (1978), Marilyn (1981), The Velvet Underground and Nico (1967). Other works on show are Andy Warhol’s Interview Magazine Covers, Brillo Box (1970), Dollar (1981-1982), Flowers (1964), Campbell’s Soup Can (1967), and Cow (1971). 

Warhol introduced pop art to the world with his unique style and perspective at a time development and growing public appetite for advertising, filmmaking, television, books, magazine and fashion. As well as his colleagues in creative fields, Warhol inspired the baby-boomer middle classes in America and later the world. He is remembered for saying: "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes", “I think everybody should be nice to everybody” and “People should fall in love with their eyes closed”.

นิทรรศการงานศิลปะที่จัดแสดงผลงานจริงกว่า 128 ชิ้น ของศิลปินป็อปอาร์ตชื่อดังแห่งศตวรรษ ที่ 20 

ผลงานที่นำมาจัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Self-Portraits and Photos, Celebrity Portraits, Magazine and Album Covers และ Silk Prints ชิ้นงานที่จัดแสดงในประเภท Portraits ประกอบด้วย Andy Warhol and Salvador Dali (1978), Marilyn (1981) ส่วนชิ้นงานประเภทอื่นๆ ที่จัดแสดง ได้แก่  The Velvet Underground and Nico (1967), Andy Warhol’s Interview Magazine Covers, Brillo Box (1970), Dollar (1981-1982), Flowers (1964), Campbell’s Soup Can (1967) และ Cow (1971)

วอร์ฮอลทำให้ศิลปะป็อปอาร์ตเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยสไตล์ และมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ นิตยสาร และแฟชั่น ซึ่งนอกจากคนในวงการครีเอทีฟแล้ว เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปในอเมริกา และคนทั่วโลกในเวลาต่อมา คำพูดที่เป็นที่จดจำของแอนดี้ วอร์ฮอล คือ "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes", “I think everybody should be nice to everybody” และ“People should fall in love with their eyes closed”.Nov 19, 2020

Coming of Age


| EP. 20 | โลกที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป ของ อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา ในวัย 63 ปี

คุยกับ อ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีฉายาในอีกมุมนึงว่า ‘เจ้าพ่อโพสต์โมเดิร์น’ ในเรื่องของการเติบโต
ซึ่งอาจารย์ย้ำเสมอว่าไม่เคยคิดวางแผนอนาคตอะไรเยอะมากไปกว่าวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้
เลยเป็นที่มาของการมีลูกชายคนแรกในวัย 53 ปี ผสมกับการประกอบอาชีพ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องเจอกับเด็กวัย 20 ปีอยู่ตลอด
นั่นทำให้ อ.ธเนศ ยังคงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  แม้ในวันที่เขาแซวตัวเองอยู่ตลอดว่า
โลกนี้มันไม่ใข่ของคนวัยเขาอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้แล้วรายการตอนนี้นี่น่าจะเป็น
พอดแคสต์ที่ยาวที่สุดที่เราเคยอัดมาด้วยความยาวชั่วโมงกว่าๆ
หวังว่าทุกคนจะสนุกกับชีวิตของอาจารย์ใน พอดแคสต์ Coming of Age ตอนนี้

ดำเนินรายการ : ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข


 | EP. 29 | ป๋าเต็ด ในวัย 53 ที่ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมากขึ้น

| EP. 32 | ธงไชย แมคอินไตย์ ในวัย 62 ย้อนมองชีวิตตัวเองในวัย 30 40 50

Nov 18, 2020

พลิกพาณิชย์ศิลป์แบบ “เต๋อ เรวัต” มันสมอง-ผู้ร่วมตั้ง “แกรมมี่” ปฏิวัติเพลงไทยยุคใหม่ (version 2)

ที่มา https://www.silpa-mag.com/culture/article_32893

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ภาพจาก


ชื่อ “เต๋อ เรวัต พุทธินันทน์” ยังอยู่ในความทรงจำของคนดนตรีและประชาชนชาวไทยเสมอ

ในฐานะผู้ผลิตงานศิลปะด้านเสียงดนตรี

เต๋อ เรวัต เป็นชื่อของบุคคลที่สร้างปรากฏการณ์พลิกอุตสาหกรรมเพลง

และการรับรู้เกี่ยวกับโลกพาณิชย์ศิลป์เมื่อช่วงต้นยุค 2530

ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมเพลงและ

โครงสร้างของเพลง “ร่วมสมัย” ยุคนั้นยังมีไม่กี่แนวและ

เป็นสูตรสำเร็จ

นามสกุลพุทธินันทน์ สร้างชื่อในช่วงปลายยุค 2520

จนถึงช่วง 2530 จากผลงานของ “พี่ชายใจดี”

ในวงการเพลงนามว่า เต๋อ เรวัต เจ้าของสัญลักษณ์หนวดงามแห่งวงการดนตรีร่วมสมัยไทย

กำเนิดในกรุงเทพฯ จบการศึกษาที่เซ็นคาเบรียล

ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มต้นคณะบัญชี แต่ย้ายไปคณะเศรษฐศาสตร์

(โดยเอกสารประชาสัมพันธ์เมื่อครั้ง ออกอัลบั้ม เต๋อ-3 ระบุว่า

“เพราะไม่ต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมง”)

ในช่วงที่เรียนหนังสือ เต๋อ เรวัต สนใจและมีความสามารถด้านดนตรีมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

เมื่อเรียนจบก็ตั้งใจจะเลิกเล่นและหันไปทำงานธนาคาร

แต่ชีวิตหักเหเมื่อได้รับจดหมายชวนจากวง The Impossibles

ให้ไปเล่นดนตรีที่ฮาวาย ซึ่งเต๋อ เรวัต ตกลงใจด้วย

ที่นั่นเองเป็นช่วงที่ใช้เวลาว่างจากการเล่นดนตรีศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ไทยได้มี

ผู้ผลิตงานเพลงชั้นยอดอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมดนตรีไทย

หลังจากวง The Impossibles ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่วมเล่นกับวง Oriental Funk ในระยะหนึ่ง

หลังจากนั้นจึงเริ่มทำงานโปรดิวเซอร์ ทำทั้งเพลงไทยสากล

เพลงโฆษณา และเพลงประกอบภาพยนตร์

ซึ่งผลงานภายใต้การทำงานของเต๋อ เรวัต

นี่เองเป็นช่วงที่งานเพลงสร้างสรรค์ออกมาแปลกใหม่

(จากผลงานในไทยในช่วงเวลานั้น)

เต๋อ เรวัต ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างงานปั้นศิลปินนักร้องให้ประสบความสำเร็จมากมาย

ตั้งแต่ นันทิดา แก้วบัวสาย, แหวน ฐิติมา สุตสุนทร

และนักร้องในตำนานซึ่งแจ้งเกิดตั้งแต่ช่วงปลาย 2520

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ไม่เพียงแค่สร้างผลงานให้กับศิลปินอื่นๆ

ในบริษัทแกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์

ผลงานเพลงของตัวเองยังสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงด้วย

เช่นกัน ตั้งแต่ เต๋อ-1 เมื่อพ.ศ. 2527 เต๋อ-2 เมื่อพ.ศ. 2528

จนถึง เต๋อ-3 ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2529


แกรมมี่ในช่วงต้นสมัย 2530 บริษัทแกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์

ถูกจับตาอย่างมากในฐานะบริษัทหน้าใหม่ซึ่งมีอายุเฉียด 10 ปี

แต่ประสบความสำเร็จในงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงสายดนตรี

เรียกได้ว่าเป็นยุคแรกที่งานศิลปะผสมผสานกับแนวคิด

ด้านการตลาดในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในไท

จากเดิมที่ประชาชนคุ้นกับแนวเพลงของสุเทพ วงศ์คำแหง,

สวลี ผกาพันธ์ และธานินทร์ อินทรเทพ

แม้ว่านักฟังเพลงจะได้สัมผัสกับผลงานแนวใหม่ที่แตกต่างไป

จากกลุ่มข้างต้นบ้าง

แต่ต้องยอมรับว่า ในเชิงพาณิชย์ งานเพลงแนวใหม่

ไม่ค่อยประสบความสำเร็จจนมามีบริษัทแกรมมี่

ก่อนหน้าที่จะมีบริษัทชื่อดังที่พลิกอุตสาหกรรม

พิชัย ศิริจันทนันท์

แสดงความคิดเห็นในช่วงต้นบทความชื่อ “Grammy

‘แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์’ ศิลปะการวางกลยุทธ์ของศิลปิน”

ว่าช่วงก่อนนั้น อุตสาหกรรมดนตรีตกอยู่ในอำนาจของพ่อค้า

ซึ่งมักไม่ค่อยเจนจัดในความรู้ด้านดนตรี

กระทั่งมีไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

นักการตลาดจากบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง เทรดดิ้ง คัมปะนี

ค่ายโอสถสภาเต็กเฮงหยู

(ผลงานที่ลือลั่นคือ พลิกโฉมน้ำส้มสายชู อสร.

ที่เคยขาดทุนให้กำไรได้ในเวลาปีกว่า)

นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะตัวของคุณไพบูลย์ คือ

การเป็นนักเขียน นักกวี ซึ่งพอจะทำให้เห็นว่า

เขาเข้าใจเรื่องศิลป์อยู่ด้วย

ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ใน “คู่แข่ง” เมื่อพ.ศ. 2532

เต๋อ เรวัต เล่าจุดเริ่มต้นของบริษัทแกรมมี่ว่า

เป็นความคิดของตัวเองและคุณไพบูลย์

ในช่วงเริ่มต้น แนวคิดการทำงานเพลงของเต๋อ เรวัต

เริ่มต้นขึ้นจากการดูงานที่ฝรั่งเศส

กระทั่งโอกาสมาถึงในช่วงที่บุษบา ดาวเรืองคนสนิท

ของคุณไพบูลย์มือครีเอทีฟโปรดักชั่นสายโปรโมชั่น

แจ้งว่าอยากพบพี่เต๋อ เมื่อได้พบกันและตกลงกันเรียบร้อย

จึงกลายเป็นก้าวแรกของผู้พลิกอุตสาหกรรมดนตรีในช่วง 2530

ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ เต๋อ เรวัต

เล่าแนวคิดการทำงานที่นำมาสู่ปรากฏการณ์

แห่งอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

ข้อความตอนหนึ่งมีว่า

“เมื่อ 6 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2526)

วงการเพลงไม่มีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง

โครงสร้างธุรกิจก็คงจะเป็นเพียงธุรกิจครอบครัวเล็กๆ…

เมื่อการตลาดไม่มีผู้ฟังก็พลอยตีบตันไปด้วย

เพราะไม่มีแรงผลักดันไปหาตัว ‘แมส’

ประกอบกับเงื่อนไขทางธุรกิจในขณะนั้น

มีลักษณะที่สุกงอมพอที่จะ Organized (จัดวางระบบ)

ระบบธุรกิจขึ้นมาได้

เพราะพัฒนาการในการฟังเพลงของคนไทยเราพร้อมที่

จะรับอะไรใหม่ๆ ได้แล้วในขณะนั้น…”

“พี่เอาความคิดที่ว่าคนไทยจำนวนมหาศาลที่ยังรอรับของใหม่

อยู่มาจากการปรากฏตัวสู่โลกดนตรีของ

เดอะ บีทเทิล…เดอะ บีทเทิล

(สะกดตามข้อความต้นฉบับ)คือสิ่งที่คนทั้งโลกรอฟังอยู่

แต่ยังไม่มีใครทำ เมื่อมีคนเริ่มก็เกิดการตื่นตัวครั้งใหญ่…”

บริษัทแกรมมี่เริ่มต้นด้วยเต๋อ เรวัต, ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม,

บุษบา ดาวเรือง และยังมีกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ

นิเทศศาสตร์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านสื่อและงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทแกรมมี่

ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมดนตรีในช่วงเวลานั้น

เต๋อ เรวัต แหย่เทปชุดแรกเข้าไปในตลาดโดยเทป

“พญ.พันทิวา” เป็นการทดลองตลาดอย่างแท้จริง

ช่วงทดลองตลาดนี้ พี่เต๋อ เล่าว่า ใช้ 2 ชุด

ก่อนที่จะตามมาด้วยการลุยตลาดกับ เต๋อ 1

เมื่อ พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นการลงสู่ตลาดอย่างจริงจัง
อ้างอิง:

พิชัย ศิริจันทนันท์. “Grammy ‘แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์’ ศิลปะการวางกลยุทธ์ของศิลปิน”. คู่แข่ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 108 ต.ค. 2532

“โลกส่วนตัวของคนไม่ธรรมดา ครอบครัวไม่สบาย ของเรวัต พุทธินันทน์ เพื่อลูกทำไมต้องรอวันหยุด”. 

“พี่ชายใจดี คนนี้ ที่ชื่อ…พี่เต๋อ เรวัต พุทธินันทน์”. เอกสารประชาสัมพันธ์ อัลบั้ม เต๋อ 3. วันที่ในเอกสาร ส.ค. 2529


00:00 เจ้าสาวที่กลัวฝน - เรวัต พุทธินันทน์ 03:26 เหมือนเป็นคนอื่น - เบิร์ด ธงไชย 06:46 ฝัน..ฝันหวาน - ผุสชา โทณะวณิก 10:18 บอกหน่อยได้ไหม - นันทิดา แก้วบัวสาย 13:56 เพียงแค่ใจเรารักกัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร 17:04 เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) - เพชร โอสถานุเคราะห์ 21:23 ทั้งรู้ก็รัก - ชรัส เฟื่องอารมย์ 25:26 กว่าจะรัก - เอ็กซ์ วาย แซด 29:56 อีกสักครั้ง - มาลีวัลย์ เจมีน่า 33:33 ป่านนี้ - นันทิดา แก้วบัวสาย 36:50 ขีดเส้นใต้ - กบ ทรงสิทธิ์ 40:02 ให้เธอ - วสันต์ โชติกุล

Nov 17, 2020

【เกิดทัน】รวมเพลงฮิต วรรธนา วีรยวรรณ

 

00:05 10 Things
04:38 ข้ามฟ้ามาร้องไห้
08:34 Lazy Love
11:41 ทะเลก็ใกล้ และเธอก็เศร้า
15:45 ท้องฟ้าเปลี่ยนสี
19:40 ไมเกรน
22:56 a-day
25:50 Sunday/Tuesday
29:35 เพ้อเจ้อ
33:28 ที่เดิมในใจ