Custom Search

Apr 28, 2014

"สติคืออะไร ?"


Animation รายการ 'พื้นที่ชีวิต' ตอน "ความรู้สึกตัว" โดย GPEN
ออกอากาศพฤหัสที่ 24 เมษายน 2557 ทางไทยพีบีเอส

follow GPEN @ https://www.facebook.com/mycomicbook

Apr 27, 2014

Massachusetts Institute of Technology

http://ocw.mit.edu/index.htm
The list of courses is here 
http://ocw.mit.edu/courses/index.htm
Something every one should know and use.

Apr 26, 2014

มารยาทในการยืมเงิน


ยืมเงินแล้วไม่คืน ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมฟ้องได้ไหม?
ตอบ : http://www.lawyerthai.com/forum2/1891.html


Apr 4, 2014

เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง

สำนักพิมพ์ ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด (Li-Zenn Publishing Limited) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง” พ็อกเกตบุ๊กที่สะท้อนสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งจัดเวทีสานเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านมุมมองและแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ
นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกและศิลปินแห่งชาติ ผู้เขียนหนังสือ “เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง” ได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดทำโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพยายามให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความไม่เป็นระเบียบ ความสกปรกรกรุงรังของเมืองและถนนหนทางในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้สังคมหรือหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนจุดประกายให้ประชาชนทั่วไปหันมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ และดูสวยงามขึ้น ในลักษณะของพ็อกเกตบุ๊กที่เหมาะสำหรับสาธารณะชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เน้นภาพถ่ายจากสถานที่จริง พร้อมบทความบรรยายภาพ ทั้งในเชิงที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยพยายามวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากของปัญหา สาเหตุของความไม่ถูกต้องเหล่านี้ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้อ่าน ได้ร่วมจินตนาการถึงเมืองในฝัน เมืองน่าอยู่ เมืองที่สวยงาม ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพียงเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมด้วยมุมมองจากสถาปนิก ประภากร วทานยกุล และนักออกแบบกราฟิก กฤษณะ ธนะธนิต รวมทั้งแนวคิดจากบุคคลในหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, มานิต ศรีวานิชภูมิ, มาซากิ อิวาโมะโตะ และ Varsha Nair ฯลฯ โดย
แบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ “เมืองบ้าป้าย”รวบรวมภาพการติดตั้งป้ายที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในประเทศไทย / “ไฮเวย์สกปรก” สภาพสองข้างทางไฮเวย์ที่มีแต่ป้ายโฆษณาสะเปะสะปะอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้บดบังทิวทัศน์ของบ้านเมือง / “บ้านเมืองรกรุงรัง” ความสกปรกรกรุงรังตั้งแต่ภายในบ้านไปจนถึงถนนหนทางและบาทวิถีที่ถูกยึดครองด้วยหาบเร่และแผงลอย / “เมืองในฝัน” ตัวอย่างการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ในต่างประเทศ
เพื่อต่อยอดวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือ สำนักพิมพ์ ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จึงได้จัดเวทีเสวนาหาทางออกของสภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน เน้นในด้านความไม่เป็นระบบระเบียบของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นพบความรู้สึกร่วมของปัญหา และตระหนักถึงว่าแต่ละฝ่ายมีจุดสนใจที่เชื่อมโยงกันอย่างไร โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมองและแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ นำโดย นิธิ สถาปิตานนท์, ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, ภาณุ อิงคะวัต, ประภากร วทานยกุล และมาดดี ตั้งพานิช ดำเนินการเสวนาโดย สัญญา คุณากร

ARCHITECTS 49 LIMITED

วิธีคิดงานศิลป์อย่างไรให้ลงตัวและงดงามผ่านมุมมองของสถาปนิกApr 2, 2014

๒ เมษายน ๒๕๕๗
๒ เมษายน ๒๕๕๗
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี