Custom Search

Jun 16, 2009

คณะมัณฑนศิลป์: จิราภา : วิมพ์วิภา : ปกรณ์

S.B. Young Designers Award 2008
จัดโดย บริษัท S.B. Furniture

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Interior design
นางสาวจิราภา เจียรรุ่งแสง ภาควิชาออกแบบภายใน
รางวัลชมเชย ประเภท Interior design
นางสาววิมพ์วิภา
เล่าอิทธิโชติ ภาควิชาออกแบบภายใน

การประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
No Smoking Creative Media Challenge 2009
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์
นายปกรณ์ อินทะชัย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์