Custom Search

Jan 6, 2011

"คิดเป็น" จากตัวเลข


มติชน

วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2554


วรากรณ์ สามโกเศศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


http://varakorn.com


ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะพบตัวเลขไม่ว่าสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
อัตราเงินเฟ้อ จำนวนคนไปสวดมนต์ข้ามปี
ระยะทางรถติดยาวบนถนน
คะแนนสอบผ่านของรัฐมนตรี
สถานที่ธรรมชาติที่ผู้คนเบียดเสียดแย่งกัน
หรือแม้แต่คะแนนสอบของลูกหลาน ฯลฯ
ตัวเลขพวกนี้ปวดหัวเป็นพิเศษตรงที่มีผู้ตีความหมายอย่างผิดๆ
หรือไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่านี้

เชียงรายได้ชื่อว่ามี อุบัติเหตุสูงสุด คนตาย 100 กว่าคน
ในขณะที่บางจังหวัดตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุต่ำอย่างน่าสงสัย
ตัวเลขเช่นนี้แสดงว่าเชียงรายเป็นจังหวัดอันตรายที่สุด?

ในประการแรก ถ้าใครโดยปกติเลื่อมใส
ในความแม่นยำของตัวเลขเหล่านี้ก็คงต้องหยุดคิด
ไม่ใช่ทุกจังหวัดร่วมมือในการให้ข้อมูลอุบัติเหตุ
บางจังหวัดที่ได้ยินมาก็บอกต่ำกว่าความเป็นจริง
(ใครจะตามไปดูตัวเลขว่าเป็นจริงหรือไม่ ตัวเลขที่ถูกต้องคืออะไร?
เหมือนกับบางแห่งที่บอกว่าในบ่อนี้มีปลากี่ตัว มีใครโดดลงไปจับเพื่อนับหรือครับ)
เพราะตัวเลขสูงมันดูไม่ดี สะท้อนประสิทธิภาพของการทำงานในจังหวัด

ประการที่สอง ต่อให้ทุกจังหวัดบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างซื่อสัตย์
มันก็แทบไม่มีความหมายว่าจังหวัดใดอันตรายกว่ากัน ตำรวจท้องที่ใดดูแลดีกว่ากัน
เพราะแต่ละจังหวัดมีจำนวนรถและนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมากน้อยกว่ากัน
บางจังหวัดเป็นทางผ่านบางจังหวัดมีจำนวนรถและประชากรท้องถิ่นสูงอยู่แล้ว
บางจังหวัดมีถนนยาวไม่เท่ากัน

ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะพบตัวเลขไม่ว่าสถิติอุบัติเหตุช่วงปี ใหม่ อัตราเงินเฟ้อ
จำนวนคนไปสวดมนต์ข้ามปี ระยะทางรถติดยาวบนถนน คะแนนสอบผ่านของรัฐมนตรี
สถานที่ธรรมชาติที่ผู้คนเบียดเสียดแย่งกัน หรือแม้แต่คะแนนสอบของลูกหลาน ฯลฯ
ตัวเลขพวกนี้ปวดหัวเป็นพิเศษตรงที่มีผู้ตีความหมายอย่างผิดๆ
หรือไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่านี้

เชียงรายได้ชื่อว่ามี อุบัติเหตุสูงสุด คนตาย 100 กว่าคน
ในขณะที่บางจังหวัดตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุต่ำอย่างน่าสงสัย
ตัวเลขเช่นนี้แสดงว่าเชียงรายเป็นจังหวัดอันตรายที่สุด?

ในประการแรก ถ้าใครโดยปกติเลื่อมใสในความแม่นยำของตัวเลขเหล่านี้
ก็คงต้องหยุดคิด
ไม่ใช่ทุกจังหวัดร่วมมือในการให้ข้อมูลอุบัติเหตุ
บางจังหวัดที่ได้ยินมาก็บอกต่ำกว่าความเป็นจริง

(ใครจะตามไปดูตัวเลขว่าเป็นจริงหรือไม่ ตัวเลขที่ถูกต้องคืออะไร?
เหมือนกับบางแห่งที่บอกว่าในบ่อนี้มีปลากี่ตัว มีใครโดดลงไปจับเพื่อนับหรือครับ)
เพราะตัวเลขสูงมันดูไม่ดี สะท้อนประสิทธิภาพของการทำงานในจังหวัด

ประการที่สอง ต่อให้ทุกจังหวัดบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างซื่อสัตย์
มันก็แทบไม่มีความหมายว่าจังหวัดใดอันตรายกว่ากัน ตำรวจท้องที่ใดดูแลดีกว่ากัน
เพราะแต่ละจังหวัดมีจำนวนรถและนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมากน้อยกว่ากัน
บางจังหวัดเป็นทางผ่านบางจังหวัดมีจำนวนรถ
และประชากรท้องถิ่นสูงอยู่แล้ว บางจังหวัดมีถนนยาวไม่เท่ากัน