Custom Search

Dec 31, 2009

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553
ขอให้คนไทยมีสติ คิดให้รอบคอบ
ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีความสุขกายสุขใจ ...

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่

ข้าพเจ้าขอส่งความปราถนาดีมาอวยพรแก่ท่าน ทุก ๆ คน
ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก
ที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า
และแสดงออกโดยประการต่าง ๆ จากใจจริง
ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี
ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปราถนาอย่างยิ่งของคนเรา
แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา
และการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคน
ได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้เที่ยงตรงแน่วแน่
ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ
โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา
กล่าวคือจะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ
ทำให้ดีให้ถูกต้องข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า
ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือ
เป็นเป้าหมายหลักในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน
เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง
ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน
ความสุขความสวัสดีจะได้เกิดมีขึ้น
ทั้งแก่บุคคลทั้งแก่ชาติบ้านเมืองของไทย
ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปราถนา
ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ชาวไทยเคารพบูชา
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์
ปราศจากโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจ
และความสำเร็จสมประสงค์ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน"

ส.ค.ส พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช 2553 นี้
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฉลองพระองค์แจ็คเก็ตสีชมพูเข้ม ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ
ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว พระสนับเพลาสีกากี
ฉลองพระบาทสีเทาดำ ประทับบนเก้าอี้หวาย
ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้
ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยง
ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างทั้งสองด้าน
ใต้ภาพคุณทองแดงและคุณทองหลางมีชื่อกำกับ อยู่ทั้งสองสุนัข
มุมด้านบนซ้ายมีตราพระมหาชัยพิชัยมงกุฎ และตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า
ส.ค.ส. ๒๕๕๓ (สอ คอ สอ สองพันห้าร้อยห้าสิบสาม)
ส่วนมุมบนด้านขวามีตราผอบทอง
ถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2010
(แฮปปี้ นิวเยียร์ ทูเทาว์ซันต์แอนด์เท็น)
ด้านล่าง ส.ค.ส.มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า
สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสัชมพู
ระบุวันเดือนปีว่า 2009 12 27 / 15:25
(สองพันเก้า สิบสองยี่สิบเจ็ด / สิบห้า ยี่สิบห้า)
กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆเรียงกัน
ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละสองแถว

ด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันละ 3 แถว
นับรวมกันได้ 418 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม
บนกรอบ ส.ค.ส. ด้านล่างมีแถบสีชมพู
บนแถบมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 152527 ธ.ค. 52
(กอ สอ เก้า สิบห้า ยี่สิบเจ็ด ทอ คอ ห้าสอง)
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สุวรรณชาติ ท.พรหมบุรษ. ผู้พิมพ์โฆษณา)
Printed at the Suvarnnachad publishing , D Bramapulra , Publisher
(พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาติ พับบลิชชิ่ง ดี. พรหมบุตร.พัลลิชเชอร์)