Custom Search

Jan 21, 2010

CEO กับความรัก (1)วรากรณ์ สามโกเศศ

มติชน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553


หนังสือเล่มใหม่หลังจากเขียนมา 7-8 เล่ม
ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO ของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 7-11 มีชื่อว่า “CEO กับความรัก”
มีเนื้อหาที่น่าสนใจที่สมควรนำมาขยายความต่อ
เพื่อให้เห็นบริบทของหนังสือเล่มนี้
ขออนุญาตนำคำนิยมของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี
ที่มีต่อ “CEO กับความรัก” มานำความ


ดังต่อไปนี้


“ผมอ่านหนังสือที่เขียนโดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เล่มใด
ก็เกิดความสุขและความเติบโตทางปัญญา
เพราะสามารถสัมผัสความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์และปรีชาญาณของผู้เขียน
ในตัวคุณก่อศักดิ์มีทั้งพุทธ เต๋า ขงจื๊อ
และเทคนิคการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ที่ได้มาจากประสบการณ์ของการเป็น CEO ด้วยตนเอง
ปัญญาที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงนั้นต่างจากความรู้ทางทฤษฎี
เพราะได้ผ่านการทดลองปฏิบัติมาแล้ว


หนังสือชื่อ CEO กับความรัก
จริงๆ แล้วเป็นความรักเพื่อนมนุษย์ที่ถ่ายทอดแง่
คิดปรัชญาประสบการณ์และเรื่องเล่า อันอุดม
เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของคนแต่ละคน
ให้ออกมาเป็นพลังสร้างสรรค์ชีวิต องค์กร
และสังคม ในหนังสือเล่มนี้คุณก่อศักดิ์ได้แสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ ดีนั้นทำอย่างไร
และได้เล่าถึงการศึกษาแบบสถาบันปัญญาภิวัฒน์ที่ซีพีออลล์ได้ตั้งขึ้น
ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไป
จากการจัดการศึกษาสามัญของทาง ราชการ
ผมเองคิดว่าระบบการศึกษาที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย
ได้สร้างความทุกข์ยากให้คน ทั้งแผ่นดิน
เราต้องการระบบการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
ไม่ใช่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ชีวิตเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ชีวิตต้องมีการทำงานและมีรายได้
การเรียนรู้ที่ได้งานด้วย ได้เงินด้วย
ได้ความรู้และความประพฤติที่ดีด้วย
จะเห็นได้จากปรัชญาการศึกษาของคุณก่อศักดิ์


น่าดีใจที่เรามี CEO เช่นคุณก่อศักดิ์
ที่ไม่ได้เอาแต่เสพสุขและเอาเปรียบผู้อื่น
แต่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ลึกซึ้ง
และมีวิริยะอุตสาหะเขียนเผยแพร่
โดยหวังให้เพื่อนมนุษย์ดีขึ้นและดีต่อกัน
ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
กำลังตื่นตัวพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
และแสวงหาทฤษฎีและวิธีการต่างๆ
ผมขอเสนอแนะว่าหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น
ควรนำหนังสือที่คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เรียบเรียงขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะเล่มนี้แต่เล่มอื่นๆ
ด้วยไปประกอบการพัฒนาบุคลากรเพราะอ่านง่าย
แต่เต็มไปด้วยปรัชญาทั้งพุทธ เต๋า ขงจื๊อที่ลึกซึ้ง
และวิธีการบริหารจัดการแบบตะวันตกด้วย


ขอให้การพัฒนาคุณภาพคนเป็นกระแสใหญ่
นำประเทศไปสู่วิถีดุลยภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ
ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม
ผมเชื่อว่าคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
คือกัลยาณมิตรของท่านบนวิถีดุลยภาพนี้”


ยังมีคำนิยมของ “CEO กับความรัก”
ของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
ศิษย์ผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นร่วมคณะเดียวกันคือเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันคือ
ท่านอาจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขอนำมาลงด้วยดังนี้


“คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ส่งหนังสือ CEO กับความรัก
มาให้ผมอ่านเพื่อให้ผมวิจารณ์
ผมรีบทำให้ด้วยความเต็มใจเนื่องจากมีความนิยมชมชอบในตัวคุณก่อศักดิ์
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารธุรกิจที่มีความสามารถ
ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยทีเดียว
ผลงานการสร้างอาณาจักร 7-11
ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสาขากว่า 5,000 สาขา
ในระยะเวลาที่ไม่นาน เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้าน 7-11 ทุกแห่ง
ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าประชาชนเป็นอย่างดี
ไม่มีผู้ใดกล่าวหาว่าร้าน 7-11 เอาเปรียบลูกค้าแต่อย่างใดเลย
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นร้านอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจริงๆ
ด้วยความเพียบพร้อมของสินค้าที่
สนองความต้องการใช้ประจำวันได้ครบถ้วนทีเดียว
นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสได้สนทนากับคุณก่อศักดิ์หลายครั้ง
เห็นว่าเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในสมองมากน่าสนใจทีเดียว


...หนังสือนี้มีค่าควรแก่การอ่านของผู้คนในวงกว้างอีกมาก
มีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวและปรับทัศนคติ
ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตการงาน
ซึ่งคนที่ทำงานในบริษัทใดหรือองค์กรใด
สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ทันที
ผมอยากให้ผู้บริหารและ CEO ของกิจการอื่น
ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อซึมซับแนวความคิดที่จะช่วยกันทำใน
สิ่งที่ตนสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
ควบคู่กันไปกับการทำ ธุรกิจปกติของกิจการ
ดังเช่นที่คุณก่อศักดิ์ได้ทำในเรื่องการตั้งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
หรือการตั้ง สถานศึกษาปัญญาภิวัฒน์
ซึ่งมีแนวทางการศึกษาแบบใหม่ เป็นต้น
ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้มากอีกกลุ่มหนึ่งคือ
พ่อ-แม่ที่ลูกยังอยู่ ในวัยเรียน
เพราะหนังสือนี้ให้เกร็ดความรู้ในการที่จะสอนเด็ก
ให้รู้จักยืนบนขาของตนเอง
ไม่ประคบประหงมจนเด็กไม่รู้จักโต
เด็กเองก็จะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือนี้
ซึ่งมีตัวอย่างของเรื่องจริงหลายเรื่องที่
จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเห็นหน
ทางที่จะเติบโตในลักษณะที่ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่จนเกินจำเป็น


ข้อคิดที่คุณก่อศักดิ์นำมาถ่ายทอดผ่านหนังสือนี้
เป็นข้อคิดที่มีค่าบาง
เรื่องใช้วิธีถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้ฟัง
บางเรื่องถ่ายทอดในลักษณะของคำแนะนำ
ด้วยถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่าย มีเหตุมีผลชัดเจน
ที่สำคัญก็คือทุกเรื่องมีปรัชญาชีวิตที่เหมาะสมสอดแทรกอยู่ด้วย
จึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ น่ารับฟัง
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเห็นได้ว่า
คุณก่อศักดิ์อ่านหนังสือมามาก
ทั้งหนังสือไทยและหนังสือจีน
สามารถนำหลักการและปรัชญาดีๆ
ทั้งของไทยและของจีนมาสอดแทรกในการให้ข้อคิดดีๆ มากมาย
ความตั้งใจของคุณก่อศักดิ์ที่นำสิ่งดีๆ
ที่ได้อ่านและประสบมาถ่ายทอดต่อเป็นข้อคิดเห็น
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ของผู้อ่านเป็นสิ่งที่น่าชมเชย...”(สัปดาห์หน้าจะพาไปสัมผัส เนื้อหาในเล่มที่มีคติให้คิดอย่างน่าสนใจ)
************************************

ติดตามอ่านคอลัมน์ดีๆ จากนักคิดนักเขียนเป็นประจำได้ผ่านหน้า 6 "กระแสทรรศน์"
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน