Custom Search

Apr 30, 2012

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เช้าข่าวข้น


เช้าข่าวข้นคนข่าวเช้า ช่วง ตอมแมลงวัน
ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552
พบกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 
เล่าถึงประสบการณ์สอนที่ จุฬาฯ
จนได้ฉายา ว่า อาจารย์ GTO
จากนิสิตนักศักษา
"ให้ความรักก่อนให้ความรู้"
ท่านมีความรู้หลายแขนง(จับฉ่ายแมน)
พุทธศาสนากับสุดยอดวิทยาศาสตร์
ผลงานที่นาซ่า เซรามิกเคลือบใบพัดเครื่องบินไอพ่น
ท่านชอบอ่านหนังสือ จนชำนาญในการอ่านหนังสือ
แนะนำหนังสือ Dialogue
"คิดลงสู่ใจ ไหลเป็นปัญญา"
ฟังกันลึกๆ ฟังกันให้จบ
สนทนาแบบเคารพความแตกต่าง
ทุนมนุษย์ แนะนำให้
คบบัณฑิต คบเพื่อนดี การสร้างแรงบันดาลใจ