Custom Search

May 3, 2012

ด.ต. วิชัย สุริยุทธ : ผู้ปลูกต้นไม้ให้ประเทศมาแล้ว (2) ล้านต้น


“ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่
ถ้าเราทำด้วยความจริงใจ ทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใคร
ทำแล้วสังคมตอบรับในทางบวก
ก็คือมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศ" 
ด.ต. วิชัย สุริยุทธ

ปราชญ์เดินดิน