Custom Search

Jul 26, 2011

ในหลวง” รับสั่งแนวทางแก้ปัญหาดินถล่ม

“ในหลวง” รับสั่งแนวทางแก้ปัญหาดินถล่ม
ทรงย้ำเร่งปลูกยางพาราเป็นสาเหตุดินถล่ม เหตุไม่มีรากแก้ว
พร้อมทรงแนะวิธีแก้ ให้ปลูกพืชที่มีรากแก้ว-ต้นไม้โตเร็ว-หญ้าแฝก
สลับกันบนที่สูงและบนภูเขา

วันที่ 25 ก.ค. เวลา 17.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 16 คน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินจำนวน 84,000,000 บาท
เป็นทุนประเดิมสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชปลูกในพื้นที่สูงหรือบนภูเขา
ความว่า ดินถล่มลงมาแล้วทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไปหมด
ที่ท่านได้ทูลฯ มันเป็นปัญหาที่หนักมาก
เพราะว่าถ้ามีคนเสียชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ที่กระบี่ก็มีถล่มอย่างนี้
แล้วที่สตูลนั้นหนักหน่วงมาก ที่กระบี่หล่นลงมาทำให้เสียชีวิตหลายราย
ถ้าทำโครงการอย่างนี้แล้วก็ กับทำให้ดีที่เสียหายน่ากลัว
เรื่องที่จะพูดนั้นเป็นเพราะว่า ไปปลูกยาง คนค้าขายยาง
เพราะเป็นต้นที่โตเร็ว ที่แข็งแรง มันโตเร็วก็จริง
แต่ว่าทำให้ดินถล่มมากมาย ที่ภาคอีสานไปปลูกยางนึกว่าเป็นผลที่ดี
แต่ดินถล่มเยอะ ที่ภาคเหนือก็มี เหตุการณ์ดินถล่มนี้
ที่ทำให้ชาวบ้านเสียหายมาก เราต้องปลูกรักษาให้ดี
เลือกต้นที่จะลง แต่ถ้าลงต้นไม้ที่มีรากแก้ว ก็โตเร็ว โตช้า
ก็อาจจะมีผลตรงข้ามเหมือนกัน เหมือนการปลูกต้นไม้
หรือพืชอะไรต้องเลือกตัวอย่างที่พูดถึง
เอาหญ้าแฝกลงลึกเหมือนเป็นรากแก้ว ก็อาจจะแก้ได้
แต่ไม่ทราบว่ามีผลหรือเปล่า ใส่หญ้าแฝกเป็นแนวอย่างไร
ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มีรากแก้ว หรือต้นไม้ที่โตเร็ว
ต้องสลับกันดีๆ อาจจะแก้ปัญหาดินถล่ม อันที่หน้ากลัวที่สุด
สมัยนี้อาจทำอะไรเร็ว ให้ต้นไม้ที่โตเร็ว แล้วกิจกรรมที่เสียหายนั้น
ต้องเลือกการเลือกต้นไม้มาปลูกเป็นสลับกัน ที่โตเร็วชนิดต่างๆ
อันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเฟ้นได้ อันนี้สำคัญเพราะตั้งแต่ทำโครงการอย่างนี้
ทั่วทุกทั้งประเทศมีดินถล่ม โดยเฉพาะเกิดมากขึ้น
ภาคใต้ก็มากขึ้น แล้วภาคเหนือก็เกิดแถวๆ อุตรดิตถ์
แล้วก็ภาคอีสานก็ยังเป็นมากขึ้น
เพราะฉะนั้นผลก็เป็นผลตรงข้ามที่ต้องการ
ต้องการจะป้องกันชาวบ้าน ประชาชน
ให้เกิดการถล่มของภูเขา ไปปลูกต้นไม้
จะพัดพาดินและต้นของมัน
เอาลงบ้านทลายบ้าน หมู่บ้าน
ถึงต้องศึกษาให้ดี
อนึ่ง นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงงานเรื่องน้ำมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ
ได้แก่ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย เป็นต้น
ทั้งทรงห่วงใยการบริหารจัดการน้ำ
ตลอดจนทรงห่วงสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ทั้งนี้ทรงศึกษาค้นคว้าระบบการจัดการน้ำ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยพระองค์เอง เช่น
โครงการแก้มลิง, โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ
และทรงมีแนวพระราชดำริต่างๆ จำนวนมาก
เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของราษฎร กล่าวได้ว่า
ความสำเร็จ ความรู้ เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ
ที่ได้จากการทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง
หากนำมารวบรวมบันทึก และเผยแพร่ให้ประชาชน
นำไปใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
บริหารน้ำของท้องถิ่น และของประเทศ
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ได้เห็นความสำคัญของการรวบรวมและจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ
เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่สำคัญคือส่งเสริม
สนับสนุนให้มีหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ