Custom Search

Apr 12, 2010

ถอดสลักความรุนแรง-อภิวัฒน์ประชาธิปไตย


ประเวศ วะสี
มติชนออนไลน์
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

๑.สันติวิธีไม่ได้หมดหวัง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ เมษายน
จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต ๒๑ คน
และบาดเจ็บเกือบพันคน
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและสลดสังเวช
และอาจทำลายความหวังของคนไทยจำนวนมาก
ที่ภูมิใจว่าคนไทยมีความเจริญถึงขัดแย้งกันอย่างไร
ก็ยังใช้วิธีสันติ-อหิงสา
ขอเรียนว่าสันติวิธีไม่ได้หมดหวัง
คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรง
ผู้ที่ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธปืนและ
ลูกระเบิดในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน
เป็นกลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงกระแสหลัก
เพื่อจำกัดการสร้างสถานการณ์รุนแรง
รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดง
น่าจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่า
กลุ่มแปลกปลอม สร้างสถานการณ์รุนแรงเป็นใคร


ถ้าไม่ทำตรงนี้จะเป็นผลเสียต่อขบวนการคนเสื้อแดงด้วยว่า
ใช้ความ รุนแรง ความชอบธรรมจะลดลงและ
ทำลายพลังของขบวนการ
เราจะต้องออกจากวิกฤตใหญ่ด้วยสันติวิธี
ขอให้ความสูญเสียชีวิตของพี่น้องคนไทย
ก่อให้เกิดความสลดสังเวชและจิตสำนึก
ว่าเราจะทำให้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ตกไปไม่ได้
ไม่ว่าเพื่ออะไร ต้องยุติการใช้ความรุนแรงให้ได้


๒.จำแนกแยกแยะกลุ่มคนเสื้อแดง
กลุ่มคนเสื้อแดงมีหลากหลายมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
แต่มาร่วมกันเพราะเหตุปัจจัยและสถานการณ์
ถ้าจำแนกแยกแยะจะเข้าใจ เห็นใจ
และเห็นวิธีการที่จะยุติความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น
กลุ่มคนเสื้อแดงอย่างน้อยแยกออกได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้


(๑)คุณทักษิณ คงจะต้องการพ้นโทษ ได้เงินคืน
และอาจจะอยากกลับมามีอำนาจ
คุณทักษินเป็นพลังขับเคลื่อนในทางอารมณ์และ
ในทางทุนทรัพย์
เพราะการขับเคลื่อนขบวนการที่ใหญ่โตขนาดนี้ต้องใช้เงินมาก


(๒)คนที่รับจ้างคุณทักษิณ เงินมากขนาดนั้น
ต้องมีคนอยากรับจ้างเป็นธรรมดา


(๓)แดงอุดมการณ์ คือฝ่ายซ้ายซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเพื่อความเป็นธรรม คนเหล่านี้มีบาดแผลในจิตใจ
ที่เกิดจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
ที่มีการสังหารนักศึกษาอย่างทารุน
เขาควรได้รับการเยียวยาและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและ
ความเข้าใจในการพัฒนา ชาติตามที่เคยสัญญากับเขาไว้
(เคยเรียกเขาว่าผู้ร่วมพัฒนา)


(๔)กลุ่มนิยมใช้ความรุนแรง พวกนี้มีจำนวนน้อย
ควรจำกัดการปฏิบัติการ


(๕)คนจนทั้งในชนบทและในเมืองและคนที่เห็นใจคนจน
คนจนนั้นต่ำต้อยในศักดิ์ศรีและไม่ได้ร้บความเป็นธรรม
จมปลักอยู่ในความยากจนเพราะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม
ฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณมาหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้าง
แม้ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงจังอย่างใด
เขาก็หลงรักคุณทักษิณ
คุณทักษิณเป็นพาหะในการต่อสู้ของเขา
คำว่าไพร่โดนใจเขามาก คนยากคนจนคนที่รู้สึกต่ำต้อย
คนที่ไม่มีโอกาสจะเข้าร่วมขบวนการณ์นี้มากขึ้น เรื่อยๆ
ถ้าไม่ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน
วันหนึ่งคนจนอาจจะรวมตัวกันมาฆ่าคนรวยก็ได้
ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณอย่างใด
คุณทักษิณก็คือคนที่รวยที่สุดคนหนึ่ง


ประชาธิปไตยโดยสาระคือการที่ประชาชน
คนชั้นล่างสามารถกำหนดนโยบายที่แก้ปัญหาของเขาได้
ถ้าคนยากจนสามารถกำหนดนโยบายได้
เขาก็จะหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเด็ดขาดและ ถาวร
เราจะต้องช่วยให้คนยากจนมากำหนดนโยบายได้
และป้องกันไม่ให้เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อใครหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นที่ไม่ใช่เพื่อ
ให้เขาพ้นจากความยากจน ได้จริงและถาวร
โดยเฉพาะต้องป้องกันไม่ให้เขาถูกพาไปตาย


๓.อภิวัฒน์ประชาธิปไตย-ขจัดเงื่อนไขความรุนแรง
ความขัดแย้งสะสมและมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะเราขาดความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
แต่มีระบอบเผด็จการในรูปต่างๆ ที่แปรผันมาเรื่อยๆ
เพราะมันไม่ลงตัว ตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราช
เผด็จการทหาร เผด็จการรัฐสภา
ยังขาดแต่เผด็จการคอมมูนิสต์ ได้แก่
อำนาจตกอยู่ในมือคนส่วนน้อย
ซึ่งไม่สามารถแก้ป้ญหาคนส่วนใหญ่ได้


เราติดอยู่ในประชาธิปไตยโดยรูปแบบที่คิดเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น
ซึ่งเมื่ออำนาจเงินขนาดใหญ่เข้ามาก็สลายเป็นธนาธิปไตยไป
หาใช่ประชาธิปไตยไม่ จึงแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้
เราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนมีอธิปไตยที่จะมากำหนดทิศทาง
โครงสร้าง และนโยบาย เพื่อความเป็นธรรม
ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
จึงจะสร้างความเป็นธรรมและ
ยุติความรุนแรงได้

ที่จริงทุกฝ่ายก็ต้องการประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น เช่น


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
เขามุ่งเน้นประชาธิปไตยที่ปราศจากคอร์รัปชั่นกินบ้านโกงเมือง


แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
เขาเน้นการต่อต้านรัฐประหาร


แนวคิดปฏิวัติประชาธิปไตย ตามทฤษฎีของอาจารย์ประเสริฐทรัพย์ สุนทร
และลูกศิษย์ซึ่งเสนอมาเป็นสิบปีแล้วว่ายุติความรุนแรงได้โดยสิ้นเชิง
และแก้ความยากจนของคนทั้งประเทศได้


ผมคิดว่าการยุติความรุนแรงอย่างสร้างสรรค์คือ
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ที่แท้จริงโดยรวดเร็ว
และเรียกว่าปฏิวัติประชาธิปไตย หรืออภิวัฒน์ประชาธิปไตย
หรือชื่อใดอื่นก็แล้วแต่จะตกลงกัน
ทุกฝ่ายควรร่วมสถาปนาระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง
ซึ่งจะทั้งยุติความรุนแรงและ
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง


๔.ถอดสลักความรุนแรงร่วมสถาปนาระบอบประชาธิปไตย


การที่จะถอดสลักความรุนแรงในสถานการณ์ต่อสู้ในปัจจุบันอาจทำได้ดังนี้


(๑)คนไทยทุกฝ่ายต้องมีเมตตาธรรม อดทน อดกลั้น ให้อภัย
ซึ่งจะทำให้ยุติความรุนแรงอย่างสร้างสรรค์ได้
คนไทยต้องคุยกันได้ ทุกฝ่ายต้องยุติพูดจายั่วยุใส่ร้ายให้เกลียดชังกัน


(๒)อลุ้มอลวยด้วยการถอยคนละก้าว
โดยรัฐบาลยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน
คืนสัญญาณพีทีวี ให้ทหารกลับเข้ากรมกอง
นปช.ถอนตัวออกจากสี่แยกราชประสงค์
มารวมตัวอยู่เฉพาะบริเวณสะพานผ่านฟ้า
และไม่ยกไปรบกวนที่ต่างๆ เพื่อเอาชนะใจคนในกทม.
การต่อสู้ที่ดีต้องเอาชนะใจสาธารณะ


(๓)ร่วมจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในช่วงวันสงกรานต์นี้
กทม.ควรเป็นเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า
คนกทม.ควรจะเลี้ยงดูคนเสื้อแดงให้อิ่มหนำสำราญ
เพราะเหน็จเหนื่อยตรากตรำมานาน
มีรดน้ำดำหัว เล่นรื่นเริงต่างๆ
เพื่อความสนุกและสานหัวใจเข้ามาด้วยกัน
จุดแข็งของคนไทยคือการมีน้ำใจต่อกันตกลงที่จะ
ร่วมมือกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้
ปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรม
นายกรัฐมนตรี รัฐสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลปกครอง เสื้อเหลือง เสื้อแดง
ควรร่วมมือกันยุติความรุนแรง และปฏิรูปใหญ่ประเทศไทย
ให้มีความเป็นธรรมทุกด้าน
ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และกฎหมาย
ทางการเมืองการปกครอง


การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่ง
การปฏิรูปประเทศไทย
คนไทยต้องฝ่าวิกฤตไปสู่การสร้างส้งคมสันติสุขให้ได้
ส่วนจะใช้กลไกรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลเฉพาะกาล
หรืออะไรอื่นเพื่ออภิวัฒน์ประชาธิปไตย
ก็สุดแต่จะตกลงร่วมกัน