Custom Search

Sep 6, 2011

ดุสิต นนทะนาครประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ-สกุล
ดุสิต นนทะนาคร

ครอบครัว สมรสกับนางนิรมล นามสกุลเดิมของคู่สมรส หงสไกรมีบุตรสาว 2 คน คือ
นางนีลัญชนา นนทะนาคร และนางสาวรวิสุดา นนทะนาคร

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (ยูซีแอลเอ) สหรัฐอเมริกา
(นักเรียนทุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยยังสทาวน์ รัฐโอไ
โอ
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่
1 กรกฎาคม 2548 กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ
26 มีนาคม 2552 ประธานสภาหอการค้าไทย คนที่ 21
10 มีนาคม 2552 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ)
18 ธันวาคม 2550 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
9 ตุลาคม 2550 กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ด้านบริหารธุรกิจ)
26 ธันวาคม 2549 กรรมการธนาคารออมสิน
7 พฤศจิกายน 2549 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
20 ธันวาคม 2548 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
27 สิงหาคม 2545 กรรมการมาตรฐานสินค้า

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และประธานหอการค้าไทย คนที่ 21 มีอายุ 64 ปี ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 6 กันยายน 2554
หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ ลูคีเมีย มาได้ระยะหนึ่งแล้ว

นายดุสิต นนทะนาคร ได้เป็นผู้นำกลุ่มนักธุรกิจประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอรัปชั่น
ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทั่ง 21 องค์กรเอกชนได้ประกาศเข้าร่วมเจตนารมณ์ดังกล่าว
จนกลายเป็นเรื่องฮือฮาไปทั้งประเทศ