Custom Search

Jun 10, 2011

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 19 นาฬิกา 9 นาที
เพลง "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ
ครั้งแรก ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง พร้อมกันทั้งแผ่นดิน

เพลง "เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม"เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
พื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์
ดั่งปฐมบรมราชโองการ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

คุณประภาส ชลศรานนท์

ประพันธ์เนื้้อร้อง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทุก บ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง
หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ ทุกข์ ทน
หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน
ดังสายฝนโปรยปรายให้คลาย ทุกข์เข็ญ

น้ำ พระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่าง เว้น
พระ ราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน
พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ
ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง

เมื่อ ตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง
จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร
แม้นยามใดบ้านเมืองจะ มืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน
พระราชดำรัส ดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง

เราจะ ครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์ สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทุก ย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง
ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น
หลาก หลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน
จง รักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้
แม้ ว่าความแตก ต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี
หนึ่งคำ ที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน

เราจะ ครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ครอง แล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวง
เรา ผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร
ทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ


เรา จะ ครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทรง พระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ทรงพระ เจริญ ยิ่งยืนนาน

ผู้ร่วมขับร้องจำนวน 999 คนและหนึ่งวาทยกร คุณบัณฑิต อึ้งรังษี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน