Custom Search

Mar 23, 2008

นักบริหารอนาคต " ปาริฉัตร : วิลาวัลย์ : รวีฉาย : วิชชุดา "

หลักการบริหาร (Management Principles)1. การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และการปฏิบัติ (Actions) และพยายามให้บรรลุผลสำเร็จซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจและการเลือกแผนการในอนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการกำหนดโครงสร้างบทบาทของบุคคลเพื่อให้ทำงานในองค์การ
3. การสั่งการ หรือการนำ (Directing/Leading)
เป็นการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อบุคคลเพื่อให้เขาทำประโยชน์แก่องค์การ มีภาวะเป็นผู้นำ
สามารถจูงใจบุคคลให้ปฏิบัติตามความต้องการ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
4. การควบคุม (Controlling) เป็นการวัด และการแก้ไขการทำงานในส่วนบุคคลและองค์การเพื่อทำให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้


คุณปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๑) กำลังศึกษา
ที่ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถาม: อยากถาม คุณปาริฉัตร ว่า คุณอยากทำงานอะไร?*
ตอบ: อยากเป็นอาจารย์สอนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ถาม: สามารถนำ หลักการบริหาร มาอธิบายการบริหาร
"แผนอนาคต"ของคุณปาริฉัตรได้อย่างไร?**

ตอบ:

Planning:

1. ต้องพยายามเรียนให้จบปริญญาตรีด้วยคะแนนดีๆ

2. พยายามหา Job ระหว่างเรียนปริญญาตรี
เพื่อเก็บสตางค์เรียนปริญญาโทต่อทันทีเมื่อจบปริญญาตรี

3. วางตัวและบุคลิกดีๆเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

Organizing: ต้องพยายามขยันเรียน หมั่นหาความรู้
โดยมีตัวเราเป็นผู้เรียนมีอาจารย์ทำหน้าที่สอน
แม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้เรากิน เพื่อนมีหน้าที่ช่วยกันคิด
ช่วยกันทำงาน ช่วยกันเรียนให้สำเร็จรอดฝั่ง
ถ้าเปรียบเราเป็นประธานบริษัท การคิดหาทางนำบริษัทของตนไปถึงฝัน
ทุกคนที่อยู่รอบข้างเราก็เปรียบเหมือนองค์กร
ที่มีหน้าที่ทำให้เราหรือบริษัทเดินไปได้


Directing: โครงการที่ตั้งขึ้นมีผู้รับผิดชอบคือ ตัวข้าพเจ้าเอง

Controlling: สิ่ง ที่จะมาควบคุมเรา คือตัวเราเอง
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน คือเราต้องสามารถบังคับตัวเองให้ตั้งใจเรียน
มีความแน่วแน่และมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้
ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็เป็นเหมือนผู้ควบคุมให้เราคิด
ต้องDesign ตลอดเวลา ต้องส่งงานเป็นต้น
*,** (ความคิดเห็น:ความฝันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอายุ
และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ขอให้เลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
และทำให้เต็มกำลังความสามารถ)


ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จับมือคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมคลาสสิคในไทย จัดโครงการ
“ ประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550 ”
เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ชนะรับโล่ห์และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท

โครงการ “ประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550”
หรือ “ Thailand Classical Architecture Photographic &
Drawing Contest 2007”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแนวคลาสสิคไทยให้คงอยู่ใน
สังคมไทยแบบยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
หรือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและวาดเส้นงานสถาปัตยกรรมคลาสสิค
ได้มีเวทีแสดงความสามารถ แสดงฝีมือในการถ่ายภาพและวาดรูป
และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักงานสถาปัตยกรรมคลาสสิคมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดถึง 1,046 ชิ้น
มากมายที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยผู้ประกวดมาจากหลากหลายวัย,
หลากหลายประสบการณ์ มีทั้งเด็ก, ผู้ใหญ่, มือสมัครเล่น และมืออาชีพ
ผลงานแต่ละชิ้นมีคุณค่าทั้งความงาม, รายละเอียด, แรงบันดาลใจ
และแนวความคิด ทำให้ทีมงานประทับใจอย่างยิ่งกับผลงานคุณภาพเหล่านั้น

ภาพรางวัลชนะเลิศ> น.ส.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์
ผลการตัดสิน

ประเภทวาดเส้น
1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่ห์
และประกาศนียบัตร
น.ส.ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์

2. รองชนะเลิศ รับเงินสด20,000 บาทพร้อมโล่ห์
และประกาศนียบัตร -นายศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์

3. รางวัลชมเชย รับเงินสด10,000 บาทบาทพร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตรจํานวน 3 รางวัล
- นายธนชัย ปิยะชาติ
- นายนิติพนธ์ มหาเจริญ
- น.ส.วิลาวัลย์ สระทองหน

4. รางวัลผลงานที่สมควรได้รับการเผยแพร่รับหนังสือบ้านคู่บารมี มูลค่า 2,200 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จํานวน 5 รางวัล
-นายบัณฑิต พิศณุเสน -น.ส.รวีฉาย เจริญศิริ
-น.ส.พรรณิภา พรมเด่น-น.ส.อัจฉราพงษ์ สมบูรณ์


-น.ส.วิชชุดา ตึงทอง"การวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบการฝึกฝนการวาดเส้น (DRAWING) เป็นขั้นตอนแรกที่นักออกแบบรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพื่อไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
จิตวิญญาณของนักออกแบบต้องสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบบนกระดาษจากปลายปากกาและดินสอ การถ่ายภาพเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วนำมาศึกษาต่อยอดไอเดียพัฒนาในงานออกแบบต่อไป
นักออกแบบที่มีรสนิยมมักจะชอบถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกิจที่ต้องการให้ร้านปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบนอกกรอบ มองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความโดดเด่นจะต้องเก็บบันทึกงานผ่านกล้องเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลจากทุกแหล่งทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสถาปัตยกรรมในอดีตที่สวยงามจะต้องได้รับการเก็บรักษาเอาไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป เป็นเสมือนฐานความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ไปหน้าก็ต้องแลหลังเช่นกัน"

จาก "รายการอยู่สบาย" โดย อ.เอกพงษ์ ตรีตรง
หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.decorate.su.ac.th