Custom Search

Feb 22, 2014

วาทะกรรมทางการเมือง ๒๕๕๗ #๓


หม่อมราชวงศ์ ปรีดียาธร เทวกุล 
ส่งจดหมายเปิดผนึกให้รักษาการณ์นายกรัฐมนต­รี 
เรียกร้องให้ ลาออก เปิดทางให้ประเทศเดินหน้า
เพราะรัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศคอลัมน์ “อาหารสมอง” กรุงเทพธุรกิจ > ดึงดันทำให้ประเทศหยุดนิ่ง

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21 มกราคม 2557