Custom Search

Jul 6, 2013

คนไทยระดับโลก

คนไทยระดับโลก
มาร่วมวิเคราะห์และสะท้อนปัญหาสำคัญของการ
สร้างแบรนด์คนไทย
วิธีการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับทั้งในประชาคมอาเซียน
และระดับโลกมาร่วม
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมโลกกับ
บัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรไทยผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ได้ในรายการทอล์คอาเซียน (Talk Asean)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 และ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
เวลา 21.30-22.00 น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
พิธีกรหญิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประจำปี 2555