Custom Search

May 28, 2014

เส้นทาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากอดีตถึงปัจจุบัน

ภาพวาดโดย ผศ.อาวิน อินทรังษี

นาวารัฐบุรุษ (แอ๊ด คาราบาว)
แถลงการณ์ คืนความสุข ให้คนในชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช 6 มิถุนายน 2557

หน.คสช.ชูมือสัญลักษณ์ "I Love You" ให้สื่อมวลชน 
ก่อนเดินทางกลับจากการมอบนโยบายงบฯ 58