Custom Search

Mar 23, 2014

วาทะกรรมทางการเมือง ๒๕๕๗ #๔

ภาพวาดโดย อรุณ วัชระสวัสดิ์

ภาพวาดโดย  ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย การเลือกตั้ง 2 ก.พ อาจโมฆะ

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิจารณ์นโยบายรัฐบาล 

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

วันที่ 23 มกราคม 2556