Custom Search

Dec 23, 2011

SBU MBA : เศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมมนุษย์

ที่มา : www.sbumba.com
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มนุษย์มีกระบวนการตัดสินใจที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเช่นความเชื่อในอดีต
แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและสิ่งเร้าต่างๆ เช่น การจูงใจ หรือทัศนคติ
ความเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้หลักเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์
จากกรณีศึกษา งานวิจัยที่น่าสนใจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ต่อความเป็นไปต่างๆ ของสังคมปัจจุบัน
จะเป็นแนวทางการปรับตัว การกำหนดแผนธุรกิจ
หรือแม้แต่การกำหนดนโยบายสำคัญระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพขึ้น

โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ