Custom Search

Oct 26, 2013

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ฟังเสียงพระธรรมเทศนา และอ่านธรรมนิพนธ์
ได้ที่ www.sangharaja.org


คำถวายสักการะอย่างเป็นทางการ 
"ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ด้วยเศียรเกล้า"

ภาพถ่ายโดย T2 ถวายเป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ท่าน