Custom Search

Dec 5, 2009

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒"ในหลวง" ทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัย
และขอบคุณพสกนิกรชาวไทย
ขอให้ทุกฝ่าย "ใช้สติรู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด"

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าอยู่เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชสุดา
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวัง
เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี
เวลา 10.30 น. เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯประทับรถไฟฟ้าเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์
จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าอยู่เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชสุดา
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ทรงยืนเฝ้าฯหน้าแถวพระบรมวงศ์
ใกล้มุมเสาด้านซ้ายพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ ขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พร้อมแล้วเจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร
ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึก
ทหารกองเกียรติยศถวายเคารพ
แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จออกยังหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร
กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์
แล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
และนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา
กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชดำรัสขอบพระทัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์
และขอบคุณข้าราชบริพาล
ข้าราชการและพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ความว่า


"ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด
ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง
ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้า
มีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่างๆ
ขอให้ความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้า
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรา
มีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข
ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น
จะสำเร็จผลเป็นจริงได้
ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ
มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง
ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด
และด้วยความสุจริต จริงใจ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ
อยู่ในสถาบันหลักของประเทศ
และชาวไทยทุกคนหมู่เหล่า
ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง
แล้วทำตั้งจิต ตั้งใจ
ให้เที่ยงตรง หนักแน่น
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์
ส่วนรวมอันไพบูลย์
คือ ชาติ บ้านเมือง
อันเป็นถิ่นที่อยู่
ที่ทำกินของเรา
มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงคุ้มครองรักษาท่าน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย
และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
ให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน"