Custom Search

Nov 3, 2009

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่
พระบรมวงศานุวงศ์
และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม


วันนี้ (9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯออก สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์

องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล
และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ และพสกนิกร เข้าเฝ้าฯทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ทรงมีพระราชดำรัสตอบ ใจความว่า

“ข้าพเจ้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม
พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย
ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้
ได้เรียบร้อยและงดงาม น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกัน
แสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้

น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมา
ด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆ คน
จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน
ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น
นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี
ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษา
และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญ รุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ประสานงาน
ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล
ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น
และกับประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต
ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน
โดยเท่าเทียมเสมอกัน

ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด
ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติ
ที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี

ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่า
ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้
จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้
ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้รักษา
จิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น
และถ่ายทอดความคิด
จิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย
เพื่อให้ประเทศชาติของเรา

ดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทย

ให้ปลอดพ้นจากภัยอันตรายทุกสิ่ง
และอำนวยความสุข ความเจริญ สวัสดี
ให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วกัน”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)  ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

พระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2512

(ภาพวาดโดย ชัย ราชวัตร)