Custom Search

Sep 2, 2018

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดให้นายโคฟี อันนัน เฝ้าถวายรางวัลฯ (๒๕ พ.ค.๔๙)


เมื่อเวลา 17.14 น. วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมด้วยนางแนน อันนัน ภริยา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2549 ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมด้วยภริยา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นรูปพานทรงกลม ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ด้านในของพานขัดมัน ผิวเรียบ ส่วนด้านนอก ผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ำ ตั้งอยู่บนฐานที่ทำจากไม้สัก และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รางวัล United Nation Development Programme - UNDP Human Development Live Time Achievement Award เป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย และทรงพระวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ต่างพากันขนานพระนามว่า เป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และพระราชทานแนวทางพระราชดำริ เพื่อประชาชนได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 โครงการ ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา ยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรทั่วหล้า อาทิ โครงการที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิด และทรงมีคุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้นานาอารยประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชี้ถึงแนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำนึกในคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอที่ต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้ องค์การสหประชาชาติจึงมุ่งเน้น เพียรพยายาม และส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าว แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย