Custom Search

Sep 6, 2010

ในหลวง (ร.9) ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการทหาร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) มีพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการทหาร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม

และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อรักษาความเรียบร้อยของประเทศ....


เมื่อวันที่ 6 ก.ย.เวลา 17.27 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ร.9)  เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด,
ตุลาการศาลทหารกลาง, และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร
ยศชั้นนายพลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงประกอบด้วย
พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม,
พล.อ.สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ สมุหราชองครักษ์,
พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.9)ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 

แก่คณะตุลาการศาลทหาร ความว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตของนายทหาร
ที่เป็นนายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ มาปฏิบัติตน
ปฏิบัติในด้านความซื่อสัตย์สุจริตของทหาร
ที่ปฏิบัติงานในด้านธรรมนูญ
นายทหารซึ่งสำคัญมาก
เพราะว่าถ้ามีนายทหารฝ่าย
ที่จะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในทางธรรมนูญ
เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เพราะว่าทหารต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งปฏิบัติในด้านความยุติธรรมทุก
เมื่อเขาว่าทหารต้องมีความตรงไปตรงมาทุกด้าน
เพื่อที่จะรักษาความยุติธรรม
และประเทศในด้านความสุจริตของทหาร
เพราะว่านายทหารมีหน้าที่สำคัญ
ในการรักษาความเรียบร้อยของประเทศ
ทหารจะต้องรักษาอย่างเคร่งครัด
ทุกสิ่งทุกอย่างในด้านความยุติธรรม
ถ้าได้ทำแล้วเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย
เพราะคนก็ต้องรักษาความยุติธรรม

โดยเฉพาะทหาร คนบอกว่า ถ้าทหารมีความยุติธรรม
แล้วมีความตั้งใจที่รักษาความยุติธรรมในประเทศ
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย เพราะว่าทหารมีความยุติธรรม
ทหารมีอำนาจที่จะปฏิบัติความเรียบร้อยของประเทศ
เชื่อว่าถ้าทหารปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอย่างที่ได้ปฏิญาณไว้
เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปด้วยดี

การที่ท่านได้ปฏิญาณด้วยความเข้มแข็งมีความสำคัญมาก
ถ้าหากรักษาความยุติธรรมไว้อย่างดี ประเทศชาติ ก็จะปฏิบัติงาน
ทุกคนที่นี่มีอำนาจที่จะปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ก็จะมีความเรียบร้อยทุกอย่าง ถ้าทหารผู้ใหญ่ทำตัวอย่างให้ดีแล้ว
ทหารทุกคน ซึ่งประกอบด้วย กองทัพเรือ อากาศ กองทัพบก
ก็จะป้องกันประเทศอย่างแท้จริง

ก็ขอให้ท่านรักษาความปฏิญาณนี้ ตลอดไป ซึ่งจะทำให้ความยุติธรรม
ประเทศเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความยุติธรรม
ให้ทหารชั้นผู้ใหญ่ ไม่ได้มีบกพร่อง รักษาความยุติธรรมได้โดย ดี
ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกายที่จะรักษาความยุติธรรม
ตามที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ เพื่อที่จะประเทศชาติ
ได้สามาถผ่านพ้นอันตรายทุกอย่าง
บกพร่องตั้งแต่เกิดขึ้น ก็ขอให้ระลึกถึงคำปฏิญาณของท่านทุกด้าน
บ้านเมืองก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้า
และท่านเองก็มีความสำเร็จ มีความสุขในการงานของท่าน
ได้ปฏิบัติงานโดยดี
ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความสามารถทุกอย่างในความยุติธรรม
ขอให้ท่านมีความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานของท่านทุกประการ