Custom Search

Jun 7, 2010

ในหลวงร.๙ ทรงรับสั่งรมต.ถวายสัตย์ฯ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำ8รัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ร.พ. ศิริราช
เมื่อ เวลา 18.00 น.วันที่ 7 มิ.ย.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.ศิริราช
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ 8 คน
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า 

"บัดนี้ท่านได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีด้วยสมบูรณ์แล้ว
โดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่
สำหรับงานของประเทศ บ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
และตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
รัฐมนตรีต้องทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ต้องทำด้วยความเสียสละ เพื่อให้งานไปด้วยดีตามที่ตั้งใจจริงๆ
ประเทศชาติก็จะไปได้ดี จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติไปโดยดี
คือหมายความว่า แต่ละคนจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
หมายถึงว่าจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจจริงๆ
ไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆ

โดยทำงานเพื่อความ ตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม อาจจะยากหน่อย
แต่ว่าจะต้องทำให้ได้ ถ้าทำได้นับว่าท่านได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้า
ถ้าทำได้อย่างนี้ชาวบ้าน หมายถึงประชาชนจะอยู่ได้มีความสุข
ท่านเองก็จะมีความสุข ถ้าท่านทำด้วยความตั้งใจดี
ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนว่าจะทำ
แล้วขอให้ทำได้ตามที่ตั้งใจ ถ้าทำได้แล้วท่านได้ทำสิ่งที่สูงสุด
ขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จ
ถ้ามีคนขัดขวางก็ไม่ต้องใส่ใจ
ท่านต้องเอาใจใส่แต่งานที่ดี ที่ท่านทำสำหรับส่วนรวม
ถ้าทำได้ก็นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้"


หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หน้า 1